Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ở giữa
  trung bình; vừa
  trung tâm

  * Các từ tương tự:
  medially