Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính hay xen vào việc của người khác, tính thích xen vào việc của người khác, tính hay lăng xăng quấy rầy