Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mechanistic /,mekə'nistik/  

  • Tính từ
    cơ giới
    a mechanistic view of the universe
    cách nhìn cơ giới về vũ trụ