Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

materialization /mətiəriəlai'zeiʃn/  

 • Danh từ
  sự vật chất hoá
  sự cụ thể hoá; sự thực hiện
  vật chất hoá

  * Các từ tương tự:
  materialization, materialization