Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

masterliness /'mɑ:stəlinis/  

  • Danh từ
    tính chất thầy
    tài bậc thầy, tài cao