Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

master /ˈmæstɚ/  /Brit ˈmɑːstə/