Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    to lớn, chắc nặng
    thô