Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

masculinity /,mæskju'linəti/  

  • Danh từ
    tính chất đực; tính chất đàn ông