Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] rõ ràng, [một cách] rõ rệt
    he was markedly more pleasant than before
    anh ta rõ ràng vui vẻ dễ thương hơn trước