Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maquis /'mæki:/  /'mɑ:ki:/

  • Danh từ
    the maquis; the Maquis
    du kích (của Pháp trong chiến tranh thế giới thứ hai)

    * Các từ tương tự:
    maquisard