Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

many-sided /,meni'saidid/  

  • Tính từ
    [có] nhiều mặt, [từ] nhiều phía
    we are faced with a many-sided problem
    chúng ta phải đối phó với một vấn đề nhiều mặt