Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính rõ ràng, tính hiển nhiên