Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maneuver /məˈnuːvɚ/