Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự phú quý; tiền tài
  to worship the mammon
  tôn thờ đồng tiền, sùng bái tiền tài
  của phù vân

  * Các từ tương tự:
  mammon, Mammon, mammonism, mammonist