Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  má,mẹ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ),(từ lóng) gái nạ giòng mà vẫn còn xuân
  Danh từ, số nhiều mammae
  (giải phẫu) vú

  * Các từ tương tự:
  mammae, mammal, mammalian, mammaliferous, mammalogical, mammalogist, mammalogy, mammaplasty, mammary