Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    plural mams
    [count] Brit informal :a person's mother

    * Các từ tương tự:
    mama, mama's boy, mambo, mammal, mammary, mammary gland, mammogram, mammoth