Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maltreatment /,mæl'tri:tmənt/  

  • Danh từ
    sự ngược đãi