Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

malediction /,mæli'dik∫n/  

  • Danh từ
    lời nguyền rủa