Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

malapropos /'mæl'æprəpou/  

  • Tính từ & phó từ
    không thích hợp, không phải lúc, không phải lối, trái mùa
    Danh từ
    việc không đúng lúc, việc không phải lối; lời không đúng lúc, lời không phải lối