Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maladroitly /,mælə'drɔitli/  

  • Phó từ
    [một cách] vụng về