Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

magnificence /mæg'nifisns/  

  • Danh từ
    sự tráng lệ, sự lộng lẫy
    the magnificence of the ceremony
    sự lộng lẫy của buổi lễ