Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

magnanimity /,mægnə'niməti/  

  • Danh từ
    tính hào hiệp