Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maecenas /mi:'si:næs/  

  • Danh từ
    mạnh thường quân