Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số nhiều) âm mưu, mưu đồ
    sự âm mưu, sự mưu toan