Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

machinate /'mækineit/  

  • Ngoại động từ
    âm mưu, bày mưu, lập kế mưu toan