Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

machiavellianism /mækiə'velizm/  

  • Danh từ
    chính sách quỷ quyệt, thủ đoạn xảo quyệt, thủ đoạn nham hiểm