Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • verb
    lynches; lynched; lynching
    [+ obj] :to kill (someone) illegally as punishment for a crime

    * Các từ tương tự:
    lynch mob, lynchpin