Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  láng, bóng
  lustrous hair
  tóc láng bóng

  * Các từ tương tự:
  lustrously