Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

luminosity /lu:mi'nɒsəti/  

  • Danh từ
    sự sáng chói; độ sáng