Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    lái (tàu thuyền) về phía gió

    * Các từ tương tự:
    luffa