Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lucubrate /'lu:kju:breit/  

  • Nội động từ
    làm việc ban đêm; nghiên cứu học tập nhiều về đêm; thức đêm để sáng tác