Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lubricous /'lu:brikəs/  

  • Tính từ
    trơn; dễ trượt
    không trung thực, giả dối, xảo quyệt
    hay thay đổi, không kiên định
    tà dâm