Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lubricious /lu:'bri∫əs/  

  • Tính từ
    dâm dục, dâm đãng