Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • thấp nhất; nhỏ nhất