Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lovingly /'lʌviηli/  

  • Phó từ
    [một cách] thương yêu;[một cách] âu yếm