Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ; số nhiều lotharios
    người ham thích quyến rũ đàn bà