Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lordosis /lɔ:'dousis/  

  • Danh từ
    (y học) tật ưỡn lưng