Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự lỏng, sự lỏng lẻo
    sự tơi xốp (của đất)
    sự buông tuồng