Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

loiterer /'lɔitərə/  

  • Danh từ
    người hay đi tha thẩn, người la cà; người hay đi chơi rông
    người lảng vảng