Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

loftiness /'lɒftinis/  

  • Danh từ
    sự cao quý
    sự kiêu kỳ
    sự cao ngất (không dùng cho người)