Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ lóng) ô tô loại rẻ tiền ((như) tin lizzie)