Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

little-known /'litl'noun/  

  • Tính từ
    ít ai biết đến