Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liquidation /likwi'dei∫n/  

  • sự thanh lý, sự thanh toán
    go into liquidation
    bị đóng cửa và thanh toán tài sản