Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lip-service /'lipsəvi:s/  

  • Danh từ
    give (pay) lip service to something
    chỉ khéo cái mồm, chỉ đãi bôi
    he pays lip-service to feminism but his wife still does all the housework
    ông ta chỉ nói đãi bôi về nam nữ bình quyền, thực ra vợ ông phải làm mọi việc nội trợ