Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lion-heartedness /'laiən hɑ:tidnis/  

  • Danh từ
    tính dũng mãnh, tính dũng cảm