Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lion-hearted /laiən'hɑ:tid/  

  • Tính từ
    dũng mãnh, dũng cảm

    * Các từ tương tự:
    lion-heartedness