Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

limerick /ˈlɪmərɪk/  

  • noun
    plural -icks
    [count] :a humorous rhyming poem of five lines