Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lilliputian /lili'pju:∫n/  

  • Tính từ
    (văn học)
    nhỏ xíu
    a model railway layout peopled with lilliputian figures
    một makét đường xe lửa với những hình người nhỏ xíu