Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thực vật)
    có thân gỗ (cây)