Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự nhẹ, sự nhẹ nhàng
    great lightness of tough
    sự lướt phím nhẹ nhàng (khi chơi đàn piano)